Soutěžní podmínky


Pravidla soutěže:

1. Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Vánoce v zahradě“ konaná v rámci 12. Mezinárodního veletrhu zahradní a komunální techniky, nábytku, architektury a zeleně FOR GARDEN 2018, který se uskuteční v PVA EXPO PRAHA (dále jen veletrh) v termínu 22. – 25.3. 2018.

2. Pořadatelem soutěže jespolečnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany.

3. Účastníkem soutěže může být každý zasilatel příspěvku starší 18-ti let, který vyplní a odešle elektronicky přihlašovací formulář včetně soutěžní fotografie v termínu přihlašování příspěvků. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.

4. Každý soutěžící smí zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek.

5. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší některé z pravidel soutěže.

6. Výhercem hlavní ceny soutěže se stává soutěžící, který ve veřejném hlasování na www stránkách soutěže obdrží nejvíce hlasů.

7. Týden před ukončením veřejného hlasování může pořadatel přistoupit ke skrytí výsledků průběžného hlasování.

8. Výsledky soutěže se jmény výherců budou na www soutěže zveřejněny po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže a předání cen, které proběhne v rámci veletrhu FOR GARDEN 2018.

9. Účastník soutěže vyplněním a odeslání přihlašovacího formuláře výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jména výherců na webových stránkách soutěže a veletrhu FOR GARDEN v rámci vyhlášení výsledků soutěže a aby pořadatel v souladu se zákonem o ochraně údajů č. 101/2000 Sb. zpracoval poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, adresa bydliště a telefonní číslo, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a potřeby kontaktu s těmito osobami. Správcem ve smyslu citovaného zákona je společnost ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, Praha 9. Souhlas ke zpracování osobních údajů lze kdykoli odvolat písemnou žádostí na adresu pořadatele soutěže ABF, a.s.

10. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www soutěže.

11. Pořadatel má právo určit přesnou specifikaci výhry, a to i odlišně od popisu výhry.

12. Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

13. Každý přihlašovatel vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře a fotografie souhlasí se zveřejněním svého zaslaného soutěžního příspěvku a s případnou publikací v odborném tisku, současně potvrzuje, že je buď autorem poskytnuté fotografie nebo k ní má autorská práva a že obdržel souhlas vlastníka zahrady či zahradního prvku ke zveřejnění fotografie. V případě porušení těchto prohlášení se přihlašovatel zavazuje uhradit případné nároky třetích osob.

14. Každý hlasující smí poslat pouze jeden platný hlas pro vybranou soutěžní fotografii. Pokud budou pořadatelem zjištěny hlasy, které neodpovídají výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo tyto hlasy nezapočítat.